Жените които изхранват света

Жените които изхранват света

18/09/2019 Off By martha

В по-голямата част от света лицето на земеделието е женско. В световен мащаб, съобщава Организацията на ООН за прехрана и земеделие, по-голямата част от икономически активните жени в най-слабо развитите страни работят в селското стопанство. И според преброяването на земеделието от 2012 г. (най-новите налични данни), 30% от земеделските производители в САЩ са жени. Проблемът? Специфичните за пола пречки – като липсата на достъп до земя, финансиране, пазари, обучение и образование в селското стопанство, подходящи условия на труд и равно третиране – поставят жените-фермери в значително по-неблагоприятно положение, преди те някога да орат поле или да посеят семе.

Вероятно най-голямата пречка е правата върху земята. В развиващите се страни само 10 до 20% от земевладелците са жени, а в някои части на света жените все още не могат да притежават или контролират земята. Когато даден земеделски производител не е оправомощен да взема решения за земята, в която работи, е невъзможно тя да сключи договор за земеделско производство, който би могъл да осигури по-високи доходи и надеждни източници на доходи.

В допълнение, утвърдените роли на половете в развиващите се страни могат да попречат на жените да донесат своите култури на пазара или дори да напуснат селата си без разрешението на съпруга си. Докато жените фермери в САЩ не се сблъскват със същите ограничения, 33-годишният Лори Фленор, земеделски производител на осмo поколение в Бристол, Тенеси, твърди, че постоянните предразсъдъци в селското стопанство улесняват стопанските сделки със съпруга си Бен.

Workers plucking chillies, from the fields at Gabbur, district Raichur, Karnataka, India.

„Въпреки че управлявам фермата и вземам решения, те [фермери] не искат да говорят с мен за това кога да секат сено, или кога да продават добитък, или колко дъжд сме придобили. Искат да говорят с мъж” обяснява тя.

И все пак, дори и при жените, които полагат допълнителни усилия (в световен мащаб жените работят повече часове годишно, отколкото мъжете), те значително изостават от мъжете си по отношение на добивите и доходите. Средно фермите, управлявани от жени, произвеждат 20-30% по-малко от стопанствата, управлявани от мъже. Причините за това „несъответствие между културите“ нямат нищо общо с пригодността за селско стопанство и всичко, свързано с препятствията, свързани с пола.

Вродената дискриминация на половете в икономическата система например редовно ограничава достъпа на жените до кредит. Това е особено вярно за дребните фермери в развиващите се страни, където културните норми и липсата на обезпечение често пречат на жените да заемат пари. Без адекватни средства за капиталови инвестиции жените фермери са по-малко склонни от мъжете да купуват и използват торове, устойчиви на суша семена, устойчиви земеделски практики и други съвременни земеделски инструменти и техники, които увеличават добива на култури.