И Чаплите са граждани!

И Чаплите са граждани!

20/01/2019 Off By djani

Моето любимо зелено Кърджали винаги има с какво да изненада посетителите си. Не само с приятелски настроените си хора, уникалната си природа, на град прегърнат от планина и язовири, а сега със симпатични птици, които са на всичкото отгоре и доста редки екземпляри.

В самият център на града, има уникална чаплова колония, която гнезди в коритото на река Арда. Тази колония е единствена в Европа. Уникалността на колонията е в това, че се намира в средата на силно урбанизирана зона. Местообитанието на птиците в момента остава в буферна зона /сервитут/ на реката, тъй като течението ѝ е изместено встрани от нова корекция.

Ето някои видове птици, който гнездят в Чапловата колония:

Нощна чапла /Nyxticorax nyxticorax/.  Рядък вид, защитен от Законът за Биологично разнообразие (ЗБР) .

Малка бяла чапла /Egretta garzetta/. Рядък вид, защитен от ЗБР, включен в червената книга на България. Във вътрешноста на страната има само две находища – едното е близо до Пловдив, другото е в Кърджали. В началото на ХХ в. са били избивани заради красивото оперение на птиците по време на брачния им период. Перата са били моден аксесоар, който е украсявал шапките и тоалетите на дамите от висшето общество.

Малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Рядък вид, защитен от ЗБР. Световно застрашен вид, включен в червения лист на IUCN (Международен съюз за опазване на природата), приоритетен за опазване в световен мащаб. Във вътрешноста на страната е известно само това находище.

Малък воден бик /Ixobrychus minutus/. Рядък вид, защитен от ЗБР. Включен в Червената книга на България, изключително рядък вид за Източни Родопи.

Гривеста чапла /Ardeola ralloides/. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Бернска конвенция, Бонска конвенция. Застрашен вид по Червената книга на РБ.

В защитената местност са забранени:

Ловът и риболова, всякакъв вид ново строителство, Геологопроучвателни и кариерни дейности, Голи сечи в горските насаждения, Делтапланеризъм; Всякакъв вид крос с ППС, Бивакуване и палене на огън.

Разнообразието от видове ме изненада. Дано съумеем да си ги опазим.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани